Em chỉ việc nằm yên và hưởng thụ, chỉ có tại Q.TUOI69.APP

Server VIP (tốc độ cao)[ X ]
[ X ]